O programie

O programie

Program pn. ,,Plan Działań dla Miast. Modelowa Lokalność” (PDM) jest inicjatywą towarzyszącą XI Światowemu Forum Miejskiemu, prestiżowej międzynarodowej konferencji organizowanej przez ONZ-Habitat w dniach 26-30 czerwca 2022 r. w Katowicach, stanowiącej najważniejsze globalne wydarzenie dotyczące polityki, transformacji, rozwoju i przyszłości obszarów miejskich w Europie w 2022 r. Plan Działań Dla Miast jest również instrumentem wdrożeniowym przewidzianym w powstającej obecnie nowej Krajowej Polityce Miejskiej 2030.

Cele i przesłanki

Cel główny

Cel główny

Wynikiem Programu jest opracowanie dokumentu – ,,Planu Działań dla Miast’’, będącego wizją transformacji co najmniej 100 polskich miast zgodnie z lokalnie rozumianymi celami zrównoważonego rozwoju, a także zrealizowanie szeregu działań i inicjatyw współtowarzyszących. Jednocześnie ,,Plan Działań dla Miast’’ ma na celu przedstawienie i upowszechnienie dobrych praktyk, zaczerpniętych ze zrealizowanych przedsięwzięć wypełniających cele zrównoważonego rozwoju.
Cele szczegółowe

Cele szczegółowe

Program ma z jednej strony stworzyć ramowe plany działań miast w nim uczestniczących, dedykowane konkretnym celom zrównoważonego rozwoju, które będą oparte na ich dotychczasowych doświadczeniach oraz pomogą w jeszcze skuteczniejszym implementowaniu zasad zrównoważonego rozwoju do lokalnych warunków. Z drugiej strony, wspólny ,,Plan Działań dla Miast’’ ma na celu promocję i zachętę do czerpania inspiracji z działań i inicjatyw, które są już wdrażane w podobnych ośrodkach, kierowaną ku innym samorządom miejskim.
Cele długoterminowe

Cele długoterminowe

Celem długoterminowym Programu jest wzrost zainteresowania i edukacja w zakresie prowadzenia zrównoważonej polityki miejskiej. Ponadto, za sprawą wymiany doświadczeń Program zorientowany jest na tworzenie ogólnych, miękkich zasad, które pomogą zrozumieć mieszkańcom miast i ich decydentom to jak powinno wyglądać zrównoważone miasto, które wspólnie możemy zmieniać dla naszej lepszej przyszłości.

Uczestnicy

Zaproszenie do udziału w Programie kierowane jest do wszystkich miast w Polsce niezależnie od wielkości (tj. gmin miejskich lub miejsko-wiejskich).

Etapy programu

Kwalifikacja do programu jednej z trzech ścieżek kwalifikacji: otwarty nabór, nabór ekspercki, sieci edukacyjne.
1
Indywidualne wsparcie doradcze przy przygotowaniu i realizacji projektów w każdym z miast uczestniczących w programie.
2
Opracowanie wspólnego dokumentu pn. „Plan Działań dla Miast”, obejmującego opis wyzwań i charakterystykę projektów każdego z miast uczestniczących w programie.
3
Opracowanie indywidualnych raportów przez wszystkie miasta uczestniczące w programie.
4
Przygotowanie realizacji i wdrożenia projektów/działań PDM w poszczególnych miastach.
5
Opracowanie narzędziownika, będącego instruktażem dla społeczności lokalnych i mieszkańców dotyczącym tego, jak mogą wpływać na przestrzeń miejską oraz procesy zarządzania miastem.
6
Kontynuacja działań edukacyjnych związanych z realizacją WUF Legacy.
7
Zasady kwalifikacji

Zasady kwalifikacji

Kryterium kwalifikacji do programu stanowiły dotychczasowe osiągnięcia miast (tj. gmin miejskich lub miejsko-wiejskich) w realizacji wybranego Celu Zrównoważonego Rozwoju. W wyniku przeprowadzonej procedury naboru do programu przystąpiły łącznie 104 polskie miasta. Wszyscy laureaci ,,Planu Działań dla Miast” zgłosili projekty wpisujące się w założenia Agendy 2030, który przy indywidualnym wsparciu eksperckim Instytutu Rozwoju Miast i Regionów zostaną zrealizowane w 2022 roku – roku WUF11. Miasta zostały włączone do programu na podstawie jednej z trzech ścieżek kwalifikacji, które zostały opisane poniżej.

Kadra ekspercka

dr hab. Andrzej Woźnica, prof. UŚ

dr hab. Andrzej Woźnica, prof. UŚ

Profesor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, prac...
Andrzej Rajkiewicz

Andrzej Rajkiewicz

Absolwent Wydziału Geografii i Studiów Regionalnyc...
Edwin Bendyk

Edwin Bendyk

Prezes zarządu Fundacji im. Stefana Batorego. Zawo...
Julia Wygnańska

Julia Wygnańska

Jest wiceprezeską Fundacji Najpierw Mieszkanie Pol...
dr hab. Mikołaj Herbst, prof. UW

dr hab. Mikołaj Herbst, prof. UW

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor U...
prof. dr hab. Barbara Szulczewska

prof. dr hab. Barbara Szulczewska

Obecnie zatrudniona w Instytucie Rozwoju Miast i R...
prof. dr hab. Bolesław Domański

prof. dr hab. Bolesław Domański

Jest profesorem w Instytucie Geografii i Gospodark...
prof. dr hab. Roman Cieśliński

prof. dr hab. Roman Cieśliński

Hydrolog, geograf, kierownik Zakładu Hydrologii Un...
dr hab. Sławomir Sitek

dr hab. Sławomir Sitek

Doktor habilitowany nauk o Ziemi w zakresie geogra...
dr Ewa Jastrzębska

dr Ewa Jastrzębska

Doktor nauk ekonomicznych zatrudniona w Szkole Głó...

Aktualności

14 lipca 2022
Aktualność

Plan Działań dla Miast na 11. sesji Światowego Forum Miejskiego

28 czerwca 2022 r. obyło się podpisanie dokumentu ,,Plan Działań dla Miast. Modelowa lokalność”, stanowiące przypieczętowanie wspólnej wizji zrównoważonego rozwoju 104 polskich miast. Uroczystą ceremonię uświetnili znamienici goście, w tym Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regional...
Czytaj więcej
27 czerwca 2022
Aktualność

Podpisanie dokumentu ,,Plan Działań dla Miast. Modelowa lokalność’’ na WUF11

28 czerwca 2022 r. w Katowicach obywa się podpisanie dokumentu "Plan Działań dla Miast. Modelowa lokalność". Przypieczętowanie wspólnej wizji zrównoważonego rozwoju 104 polskich miast nastąpi poprzez złożenie symbolicznych podpisów przez przedstawicieli władz samorządowych pod dokumentem. Uroczysta ...
Czytaj więcej

Kontakt

Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
ul. Cieszńska 2, 30-015 Kraków
Instytut Rozwoju Miast i Regionów