Informacje podstawowe

Informacja o WUF11 i Planie Działań dla Miast

11. sesja Światowego Forum Miejskiego to prestiżowe wydarzenie organizowane przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich UN-Habitat, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz miasto Katowice. To najważniejsza konferencja dotyczących polityki, rozwoju i przyszłości obszarów miejskich w ujęciu globalnym. W 2022 roku World Urban Forum – po raz pierwszy w ponad 20-letniej historii – odbędzie się w Europie Środkowo-Wschodniej, a dokładnie w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. W dniach 26-30 czerwca 2022 roku serce Górnego Śląska stanie się stolicą wszystkich miast na świecie. Oficjalne hasło WUF11 to ,,Zmieniamy nasze miasta dla lepszej przyszłości’’. Jest ono zachętą do dyskusji o trendach, które reorganizują nasze miasta, ale także podkreśla konieczność mierzenia się z nieprzewidzianymi sytuacjami dotykającymi i bezpośrednio oddziałującymi na ośrodki miejskie.

Towarzyszący wydarzeniu „Plan Działań dla Miast. Modelowa lokalność” (PDM) to program unikatowy w skali europejskiej. Łączy ponad sto polskich miast, które na różne sposoby odpowiadają na lokalne wyzwania związane z Celami Zrównoważonego Rozwoju określonymi w Agendzie 2030 (pełny tekst Agendy). Plan Działań Dla Miast jest również instrumentem wdrożeniowym przewidzianym w powstającej nowej Krajowej Polityce Miejskiej 2030. Jego celem jest włączenie polskich miast w światową dyskusję na temat trendów zrównoważonej urbanizacji oraz popularyzacja ich wdrażania w ramach zadań własnych.

Misją PDM jest pozostawienie po WUF11 dziedzictwa w postaci katalogu dobrych wzorców w lokalnych politykach miejskich. ,,Plan Działań Dla Miast” powstał jako pierwszy w Polsce wspólny dokument tak wielu polskich samorządów. Rolą Instytutu Rozwoju Miast i Regionów jest skonsolidowanie zadeklarowanych projektów w spójną wizję zrównoważonego rozwoju, która ma inspirować miasta na całym świecie. W ramach programu planowane są także: wsparcie miast- sygnatariuszy, działania promocyjne, komunikacyjne i edukacyjne z wykorzystaniem ogólnodostępnych narzędzi oraz wydanie certyfikatów WUF11.

W wyniku zaangażowania liderów samorządów w Polsce opracowany został z miastami wspólny dokument „Plan Działań dla Miast”, który będzie stanowił integralną część przedsięwzięć związanych z 11. sesją Światowego Forum Miejskiego (World Urban Forum) – jego oficjalne podpisanie nastąpi w właśnie w trakcie Forum.

Cel i przesłanki realizacji programu

Zaplanowanym rezultatem programu jest opracowanie dokumentu – ,,Planu Działań dla Miast’’ – będącego wizją transformacji co najmniej 100 polskich miast zgodnie z lokalnie rozumianymi Celami Zrównoważonego Rozwoju, a także zrealizowanie szeregu działań i inicjatyw towarzyszących. Jednocześnie ,,Plan Działań dla Miast” ma na celu przedstawienie i upowszechnienie dobrych praktyk zaczerpniętych ze zrealizowanych już przedsięwzięć związanych z Celami Zrównoważonego Rozwoju. Program ma także służyć promocji osiągnięć w ich wypełnianiu, które są istotne z perspektywy miast, oraz ich dokonań w szukaniu odpowiedzi na lokalnie występujące problemy – niezależnie od skali wdrażanych projektów.

Program ma z jednej strony służyć stworzeniu ramowych ,,planów działań’’ miast w nim uczestniczących, związanych z konkretnymi Celami Zrównoważonego Rozwoju, opierających się na ich dotychczasowych doświadczeniach, które pomogą w jeszcze skuteczniejszym implementowaniu ich do lokalnych warunków. Z drugiej strony wspólny ,,Plan Działań dla Miast’’ ma na celu promocję i zachętę do czerpania inspiracji z działań i inicjatyw, które są już wdrażane w podobnych ośrodkach.

Celem długoterminowym programu jest edukacja w zakresie prowadzenia zrównoważonej polityki miejskiej i zwiększenie zainteresowania tą tematyką. Ponadto za sprawą wymiany doświadczeń program zorientowany jest na tworzenie ogólnych, miękkich zasad, które pomogą zrozumieć mieszkańcom miast i ich decydentom, jak powinno wyglądać zrównoważone miasto, które wspólnie możemy zmieniać dla lepszej przyszłości.

Do góry