Lokalni koordynatorzy - Czysta i dostępna energia

Kinga Tyburska

Kinga Tyburska

Główny specjalista w Zespole ds. Zarządzania Energią Urzędu Miasta Bydgoszczy. Wieloletni urzędnik z bogatym doświadczeniem w zakresie finansowości oraz zarządzania. Dokonuje rozliczeń projektów krajowych oraz międzynarodowych m.in. z programów Horizon2020, Energy Poverty Advisory Hub (EPAH), Interreg Europe i Interreg Central Europe, czy European City Facility (EUCF). Koordynuje działania miasta w zakresie planowania budżetowego w zakresie zaopatrzenia w media. Pasjonuje się szeroko pojętym rozwojem osobistym oraz samodoskonaleniem w każdym aspekcie życia. Na co dzień sympatyczna koleżanka oraz pomocny współpracownik. W programie ,,Plan Działań dla Miast. Modelowa lokalność'' koordynuje realizacją projektu ,,Miasto Bydgoszcz” w obiegu zamkniętym - praktyczne aspekty wdrożenia gospodarki cyrkularnej w wybranych obszarach polityki miejskiej”.

Katarzyna Rejniak

Katarzyna Rejniak

Pracownik samorządowy z 20-letnim doświadczeniem zawodowym. Obecnie zastępca kierownika Wydziału Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Koninie, odpowiedzialna za pozyskiwanie środków pozabudżetowych, realizację Strategii Rozwoju Miasta itp. Absolwent Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu – kierunek administracja oraz studiów podyplomowych: rachunkowość i finanse budżetowe, zamówienia publiczne i PPP, wiedza o społeczeństwie i integracja europejska, przygotowanie pedagogiczne oraz bezpieczeństwo i higiena pracy. Koordynator wielu projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Budżetu Państwa. W perspektywie 2014-2020 ekspert oceniający projekty w zakresie szkolnictwa i rynku pracy składanych w ramach WRPO 2014+. Od 2013 roku doświadczenie w opracowywaniu i koordynacji działań w zakresie opracowywania dokumentów strategicznych w ramach projektu „Aglomeracja konińska – współpraca JST kluczem do nowoczesnego rozwoju gospodarczego” oraz projektu „Rozwój Lokalny”. Koordynuje w programie „Plan Działań dla Miast. Modelowa lokalność” realizacją projektu Miasta Konin - „Konin – Zielone Miasto Energii – nowy kierunek rozwoju”.

Agnieszka Dzwonnik-Zatora

Agnieszka Dzwonnik-Zatora

Obecnie zatrudniona w Urzędzie Miasta i Gminy w Końskich w Wydziale Inwestycji opowiedziana za projekty z dofinasowaniem zewnętrznym, w tym w zakresie efektywności energetycznej. Wcześniej Inspektor w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach w Departamencie ds. Projektów energetycznych oraz pracownik firmy konsultingowej. Doświadczenie w zakresie planowania strategicznego, rewitalizacji, energetyki oraz aplikowania o środki z rozmaitych źródeł krajowych i zagranicznych. Koordynuje w programie ,,Plan Działań dla Miast. Modelowa lokalność'' realizację projektu Miasta Końskie w Celu 7. Czysta i dostępna energia pt. „Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplej w Końskich – droga do transformacji energetycznej. Opracowanie innowacyjnych rozwiązań w kierunku modernizacji systemu ciepłowniczego opartego na odnawialnych źródłach energii”.  

Piotr Lewandowski

Piotr Lewandowski

Absolwent politologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów Master of Business Administration na Wyższej Szkole Bankowej w Szczecinie. Od 15 lat związany z sektorem komunalnym. Obecnie jest Głównym specjalistą ds. operacyjnych i nadzoru właścicielskiego w Krośnieńskim Holdingu Komunalnym Sp. z o.o. Aktualnie odpowiada m.in. za strategię rozwoju Krośnieńskiego Klastra Energii. Zainteresowania zawodowe: transformacja energetyczna miast, rozwój OZE, wdrażanie GOZ, smart cities, zarządzanie strategiczne na poziomie lokalnym. Koordynator miasta Krosna w projekcie: „Plan Działań dla Miast” - „Rozwój Krośnieńskiego Klastra Energii”, Cel 7 „Czysta i dostępna Energia".

Alicja Prejs

Alicja Prejs

Alicja Prejs od 2015 roku pełni funkcję Kierownika Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych i Promocji i w Urzędzie Miejskim w Makowie Mazowieckim. W tym czasie była odpowiedzialna za wiele projektów, największe z nich to: „Restauracja zabytkowego budynku modlitewnego Bet-Hamidrasz w Makowie Mazowieckim pochodzącego z 1873 r. i przystosowanie na cele edukacyjne, kulturalne i turystyczne” czy „Miasto Dwóch Kultur – rewitalizacja Centrum Starego Miasta”, który zajął pierwsze miejsce na liście rankingowej projektów, którym przyznano dofinansowanie w ramach naboru 6.2. Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych RPO WM. Projekty znacząco zmieniły i poprawiły jakość życia w Makowie Mazowieckim, a tym samym wizerunek miasta z czego jest najbardziej dumna. Odpowiada za realizację pilotażowego projektu Centrum Wsparcia Doradczego jednostek samorządu terytorialnego powiatu makowskiego, przasnyskiego i pułtuskiego. Koordynuje w programie ,,Plan Działań dla Miast. Modelowa lokalność'' realizacją projektu Miasta Maków Mazowiecki - „Transformacja energetyczna turbiną rozwojową miasta – odtworzenie elektrowni wodnej w celu lepszego wykorzystania lokalnych zasobów odnawialnych źródeł energii". Wolny czas spędza przy książce lub dobrym filmie kulturowo-obyczajowym. 

Monika Zyzman-Wiśnios

Monika Zyzman-Wiśnios

Ukończyła Zarządzanie i Marketing na Politechnice Częstochowskiej oraz Rachunkowość na UMCS w Lublinie. Z uwagi na zainteresowania tematyką energii odnawialnej ukończyła studia podyplomowe o kierunku Menadżer Energii oraz Zarządzanie Jakością Powietrza na Uniwersytecie K. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wieloletni pracownik samorządowy, posiada doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych ze szczególnym uwzględnieniem środków związanych z ochroną jakości powietrza. Z zaangażowaniem zajmuje się Programem Czyste Powietrze w Gminie Szydłowiec.  Koordynator do spraw dostępności i spraw społecznych. Zakres zainteresowań dotyczy głównie spraw związanych z ochroną powietrza, klimatu, energetyką, OZE, ochroną zabytków. Zaangażowana w działalność wielu lokalnych stowarzyszeń, z oddaniem poświęcając swoją pracę, na rzecz kształtowania lokalnego rozwoju. Koordynuje w programie ,,Plan Działań dla Miast „Modelowa lokalność'' realizacją projektu Miasta Szydłowiec, projekt pn. „Czyste powietrze w Gminie Szydłowiec”. 


Mirosława Babisz

Mirosława Babisz

Absolwentka Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Wiedeńskiego Wydziału Nauk o Ziemi, Geografii i Astronomii (nostryfikacja dyplomu) i studiów podyplomowych w zakresie Nowoczesnych Technik Kierowania i Zarządzania Przedsiębiorstwem. Aktualnie zatrudniona w Urzędzie Miejskim w Świdnicy w Wydziale Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego. Przygotowuje i realizuje projekty  z Funduszy  Europejskich głównie koordynuje projekty międzynarodowe z programu Inerreg VA wpierające przedsiębiorczość i rozwój regionalny. Koordynuje w programie ,,Plan Działań dla Miast. Modelowa lokalność'' realizacją projektu - „Zielona Świdnica”. 

Anna Piotrowska

Anna Piotrowska

Z wykształcenia ekonomistka, od 2006 r. urzędnik. Od 2012 r. naczelnik Wydziału Funduszy Europejskich i Zamówień Publicznych w Urzędzie Miejskim w Węgrowie. Ponadto Członek Rady Stowarzyszenia LGD Bądźmy Razem oraz Pełnomocnik Burmistrza Miasta Węgrowa ds. Rewitalizacji. Zainteresowania zawodowe: rozwój regionalny i zarządzanie strategiczne w samorządach, rewitalizacja oraz partnerstwo publiczno – prywatne. Koordynuje w programie ,,Plan Działań dla Miast. Modelowa lokalność'' realizacją projektu miasta Węgrów - „Miasto Węgrów w zrównoważonym rozwoju – praktyczne aspekty poprawy stanu środowiska naturalnego w wybranych obszarach polityki miejskiej”.

Justyna Pichowicz

Justyna Pichowicz

Wieloletni praktyk rewitalizacji, autorka opracowań analitycznych, strategicznych i operacyjnych związanych z rozwojem lokalnym i rewitalizacją. Koordynatorka pilotażu w zakresie rewitalizacji w Wałbrzychu, realizowanego  pod auspicjami Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Koordynatorka i współautorka Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025 oraz gminnych programów rewitalizacji dla gminy Pelplin, Radomsko oraz miasta Radom (w trakcie). Kierownik Biura Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego UM w Wałbrzychu. Senior expert w Centrum Doradztwa Rewitalizacji Instytutu Rozwoju Miast i Regionów. Koordynuje w programie ,,Plan Działań dla Miast. Modelowa lokalność'' realizacją projektu miasta Wałbrzych - „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez adaptację do zmian klimatu oraz zapewnienie dostępu do zielonej energii po przystępnej cenie”.

Do góry