Lokalni koordynatorzy - Dobra jakość edukacji

Olga Goitowska

Olga Goitowska

Specjalistka z zakresu inżynierii ekologicznej, gospodarki odpadami, absolwentka Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego oraz studiów podyplomowych Politechniki Gdańskiej i Politechniki Białostockiej. Od 2011 pracownik samorządowy zajmujący się gospodarowaniem odpadami i ochroną środowiska. Obecnie dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Gdańsku, przedstawiciel Unii Metropolii Polskich w Zespole doradczym do spraw systemowych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami Ministra Klimatu i Środowiska. Koordynuje w programie ,,Plan Działań dla Miast. Modelowa lokalność'' realizacją projektu Miasta Gdańska pn. „Gdańska strefa GOZ”.

Ewelina Fierzbik

Ewelina Fierzbik

Absolwentka Puławskiej Szkoły Wyższej na wydziale Administracja publiczna. Zatrudniona w Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach w Dziale Inwestycji, Rozwoju i Kontrolingu jako referent do spraw zamówień publicznych. Zajmuje się m.in. przygotowywaniem i prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych, bierze również udział przy realizacji projektów dofinansowanych ze środków krajowych jak i europejskich. Koordynuje w programie ,,Plan Działań dla Miast. Modelowa lokalność'' realizacją projektu Miasta Puławy, pn. "Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach w obiegu zamkniętym - praktyczne aspekty wdrożenia gospodarki cyrkularnej w wybranych obszarach polityki miejskiej". 

Elżbieta Kramnik

Elżbieta Kramnik

Absolwentka Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Wrocławskiej na kierunku konstrukcje budowlane oraz studiów podyplomowych na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego. Posiada również wykształcenie pedagogiczne. Od 2000 roku pracownik samorządowy zajmujący się w Uzdrowiskowej Gminie Miejskiej Szczawno-Zdrój gospodarką przestrzenną i budownictwem, gospodarowaniem gminnymi zasobami przestrzennymi, w tym: nieruchomościami, terenami inwestycyjnymi, przestrzenią publiczną, ochroną zabytków, środowiska i przyrody. Koordynuje w programie ,,Plan Działań dla Miast. Modelowa lokalność realizacją projektu Szczawna-Zdroju pn. „Koncepcja programowo – przestrzenna oraz projekt budowlany Kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej 1A w Szczawnie-Zdroju”.

dr Krzysztof Głuc

dr Krzysztof Głuc

Adiunkt w Katedrze Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Dyrektor Departamentu Zasobów i Rozwoju UEK. Absolwent historii w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie, doktorat w National Louis University w Chicago, USA, ukończył studia Master of Business Administration in Public Management w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz studia podyplomowe w zakresie „Prawnych i finansowych aspektów nadzoru właścicielskiego” w Wyższej Szkole Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu oraz „Współczesnych koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem” w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Przez wiele lat pracownik WSB-NLU w Nowym Sączu, gdzie pełnił m.in. funkcję Prorektora ds. dydaktycznych oraz Dziekana Wydziału Studiów Politycznych. W latach 2008-2017 Wiceprezes Zarządu ds. Strategii i Rozwoju w Sądeckich Wodociągach Sp. z o.o., współautor Aktualizacji Strategii Rozwoju Nowego Sącza 2020+, kandydat na Prezydenta Nowego Sącza w 2018 r., obecnie Przewodniczący Rady Miasta Nowego Sącza. Autor i ekspert w wielu projektach rozwojowych na terenie – krajowych i międzynarodowych  w zakresie funkcjonowania samorządu terytorialnego, edukacji, polityk publicznych i gospodarki komunalnej, specjalista w zakresie zarządzania projektami infrastrukturalnymi współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej oraz zarządzania gospodarką komunalną. Zainteresowania badawcze związane są z funkcjonowaniem usług publicznych, gospodarką komunalną, zarządzaniem strategicznym w gospodarce i administracji publicznej oraz pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych. Obecnie koordynuje w programie ,,Plan Działań dla Miast. Modelowa lokalność'' realizacją projektu Miasta Jasła - „Miasto Wiedzy – Jasło Silne Swoimi Mieszkańcami” 


Renata Chomik

Renata Chomik

Pracownik Urzędu Miasta Przeworska m. in. do spraw zieleni miejskiej. Inspektor nadzoru prac w terenach zieleni. Specjalista z zakresu ochrony zadrzewień i terenów zieleni. Liderka grupy Przeworskich Pasjonatów Ogrodów. Posiada wykształcenie pedagogiczne, dlatego chętnie zajmuje się edukacją uczniów oraz osób niepełnosprawnych z zakresu ochrony środowiska. Inicjatorka inicjatyw inwestujących w bioróżnorodność i edukację. Odpowiedzialna za konkurs „Najładniejszy ogród w Przeworsku”, „Pomagam przyrodzie”, organizację „Międzynarodowej konferencji przyrodniczej”. Pomysłodawczyni utworzenia „Izby przyrodniczej” w Przeworsku. Obecnie rozwija ideę tworzenia ogrodów kieszonkowych na terenie miasta. Koordynuje w programie ,,Plan Działań dla Miast. Modelowa lokalność'' realizacją projektu Miasta Przeworska „Ogród literacki”. 

Izabela Sikorska

Izabela Sikorska

Absolwentka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kierunku filologia polska z dziennikarstwem. Od roku 2016 pracuje w Urzędzie Miejskim w Starachowicach na stanowisku inspektora w Referacie ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych. Obecnie realizuje projekty transportowe, sportowe oraz drogowe. Zakres zainteresowań dotyczy głównie ochrony środowiska w szczególności współczesnych zagrożeń dla przyrody i środowiska, a także odnawialnych źródeł energii. Koordynuje w programie ,,Plan Działań dla Miast. Modelowa lokalność'' realizacją projektu miasta Starachowice - „Edukacja Ekologiczna w EKO szkole”

Do góry