Lokalni koordynatorzy - Zrównoważone miasta i społeczności

Anna Jończyk

Anna Jończyk

Magister ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Od 2005 pracownik samorządowy, zajmujący się problematyką rewitalizacji, w tym opracowaniem i wdrażaniem  i monitoringiem Lokalnych Programów Rewitalizacji Obszarów Miasta Bielska-Białej, w tym także realizacją, rozliczaniem miejskich projektów współfinansowanych ze środków UE. Koordynuje w programie ,,Plan Działań dla Miast. Modelowa lokalność'' realizację projektu Miasta Bielska-Białej, pod roboczą nazwą „Ocena końcowa realizacji PROM - lata 2014-2021 obejmującej stan wdrażania projektów ujętych w PROM w latach 2014-2021”.  


dr Wiesław Skrobot

dr Wiesław Skrobot

Archeolog, muzealnik, fenomenolog przestrzeni. W latach 2000-2003 stypendysta programu Europa Fellows na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, a także współpracownik programu zarządzania dziedzictwem kulturowym Szwecji, Norwegii i Danii, w ramach projektu „Kulturen och Naturen” realizowanego przez Instytut NORDREGIO w Sztokholmie; długoletni nauczyciel akademicki na kierunku studiów Gospodarka Przestrzenna, specjalizacja: Rozwój i rewitalizacja miast oraz obszarów wiejskich (UAM Poznań/Collegium Polonicum Słubice); w latach 2012-2016 współpracownik Polsko-Niemieckiego Instytutu Badawczego w Collegium Polonicum w Słubicach; członek Rady Programowej Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów w kadencji 2016-2019; twórca i koordynator Pracowni Aktywności Obywatelskiej i Dokumentacji Dziedzictwa w Ostródzie. Pełnomocnik Burmistrza Iławy ds. Przestrzeni Publicznej; koordynuje w programie „Plan Działań dla Miast. Modelowa lokalność” realizacją projektu Miasta Iława „Osiedle Jagiellońskie – w stronę nowej definicji śródmieścia”. 

Sonia Piprek-Habel

Sonia Piprek-Habel

Członek zespołu ds. rewitalizacji w Wydziale Rozwoju Urzędu Miasta Katowice. Absolwentka Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, na kierunku i specjalności Gospodarka przestrzenna - Planowanie Przestrzenne i Gospodarka nieruchomościami (2014). Absolwentka studiów podyplomowych na Wydziale Finansów (UE Katowice) w zakresie zamówień publicznych (2021). W ramach pracy zawodowej zajmuje się przede wszystkich kwestiami związanymi z rewitalizacją oraz projektami mającymi na celu partycypacyjne planowanie zmian obszarów zdegradowanych. Z ramienia Miasta Katowice uczestniczyła w pracach pilotażowego projektu pn. Partnerska Inicjatywa Miasta (sieć Rewitalizacja), realizowanego przez Ministerstwo Rozwoju w latach 2017-2019. Koordynator studenckich konkursów studialno-projektowych na zagospodarowanie obszarów zdegradowanych w mieście. W programie ,,Plan Działań dla Miast. Modelowa lokalność'', koordynuje realizacją projektu Miasta Katowice pn. Czas na Szopienice – zmieniamy nasze miasta dla lepszej przyszłości. 


Katarzyna Plewka-Chyżyńska

Katarzyna Plewka-Chyżyńska

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Z samorządem Leszna związana od 5 lat. W wydziale rozwoju zajmuje się wdrażaniem programów rewitalizacji. Współorganizatorka Leszczyńskie Ulicznego Festiwalu Artystycznego. Autorka publikacji „Doświadczalnik, czyli kręte tory rewitalizacji”. Od maja tego roku pełnomocnik prezydenta ds. pomocy obywatelom Ukrainy. W programie ,,Plan Działań dla Miast. Modelowa lokalność'' zajmuje się realizacją projektu Miasta Leszna - „Oferta szyta na miarę, czyli jak dotrzeć do tych, do których nie docieramy”.

Magdalena Stapurewicz-Cierkosz

Magdalena Stapurewicz-Cierkosz

Z wykształcenia ekonomistka. W samorządzie pracuje od 2001 r., a w Urzędzie Miasta Oświęcim od 2008 r. Od 10 lat kieruje Biurem Rozwoju Miasta. Nadzorowała prace nad opracowaniem Strategii Rozwoju Miasta Oświęcim na lata 2014-2020 oraz 2021-2030 oraz Gminnego Programu Rewitalizacji do 2015 r. W swojej działalności zawodowej wspólnie ze współpracownikami pozyskała środki zewnętrzne dla kluczowych przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych przez miasto Oświęcim. Prowadzi działania związane z ofertą inwestycyjną miasta dla inwestorów z branży produkcyjnej, usługowej oraz mieszkaniowej. Zajmuje się problematyką rozwoju miasta oraz promocji gospodarczej. Koordynuje w programie ,,Plan Działań dla Miast. Modelowa lokalność' realizację projektu Miasta Oświęcim pn. „Zamieszkaj w Oświęcimiu”.

Joanna Golińska-Gawrońska

Joanna Golińska-Gawrońska

Ekonomista, absolwentka studiów podyplomowych m.in. z zakresu Służby Zagranicznej i Międzynarodowej, Mechanizmów funkcjonowania strefy euro,  Ekonomii społecznej. Od 2009 roku ekspert oceny merytorycznej projektów unijnych w ramach dziedzin: edukacja, zatrudnienie, adaptacyjność, administracja publiczna, innowacje społeczne, mobilność ponadnarodowa, integracja, rewitalizacja, ZIT, przedsiębiorczość, nowoczesna infrastruktura oraz programów: Youth in Action,  Grundtvig, Europe for Citizens i programów krajowych: FIO, ASOS, Nowe FIO. Autor i współautor dokumentów strategicznych dla jst. Ekspert ds. Smart Cities, specjalista ds. rewitalizacji, wdraża ideę miasta kompaktowego. Koordynator projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych. Od 2007 roku Inspektor Wydziału Rozwoju i Analiz w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie. Wcześniej Powiatowy Asystent sieci EURES oraz  pracownik Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie, wykładowca UAM Poznań filia Kalisz. Koordynuje w programie „Plan działań dla Miast. Modelowa Lokalność” realizację projektu pn. "Modelowa transformacja centrum miasta w kompaktowym Pleszewie”.

Andrzej Liskowski

Andrzej Liskowski

Od 2010 r. Kierownik Wydziału Rozwoju i Analiz w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie. Wcześniej pracownik Fritz Haber Institut der Max Planck Gesellschaft w Berlinie oraz firmy doradczej w Toruniu. Autor artykułów naukowych z zakresu chemii nieorganicznej i mikroskopii elektronowej. Autor i współautor dokumentów strategicznych dla jednostek samorządu terytorialnego. Ekspert z zakresu oceny projektów unijnych w województwie dolnośląskim, opolskim i lubuskim. Koordynator projektu dotyczącego diagnozy jakości usług publicznych. Zajmuje się rewitalizacją, wdrażaniem idei smart city oraz miasta kompaktowego. Koordynuje w programie „Plan działań dla Miast. Modelowa lokalność” realizację projektu pn. „Modelowa transformacja centrum miasta w kompaktowym Pleszewie”. 

Małgorzata Łakomy

Małgorzata Łakomy

Absolwentka Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej. Od 20 lat w samorządzie. Posiada doświadczenie z zakresu: przebiegu postępowania admin., aplikowania o środki zewnętrzne na realizację projektów zarówno twardych, jak i miękkich a także przygotowania, realizacji i rozliczania inwestycji, w tym z dofinansowaniem zewnętrznym. Od września 2020 r. pełni funkcję naczelnika Wydziału Strategii, Planowania i Rozwoju w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz i kieruje pracą trzech zespołów: planowania przestrzennego, ochrony środowiska oraz gospodarki nieruchomościami. Zajmuje się również opracowywaniem,  monitorowaniem, kontrolą i oceną efektów realizacji strategii rozwoju gminy. Koordynuje w programie ,,Plan Działań dla Miast. Modelowa lokalność'' realizacją projektu Miasta Rawicz „Miasto Rawicz partnerem dla zrównoważonego rozwoju zapobiegającym negatywnym skutkom zmian klimatu”. 


Piotr Holona

Piotr Holona

Główny specjalista w Wydziale Rozwoju  Miasta Urzędu Miasta Ruda Śląska, socjolog, na co dzień zajmuje się planowaniem strategicznym. Koordynuje projekt "Ruda Śląska w rękach mieszkańców. Społeczne badania przestrzeni publicznej” w programie „Plan działań dla Miast. Modelowa lokalność”.

Michał Lorbiecki

Michał Lorbiecki

Urbanista i ekonomista, pełnomocnik prezydenta ds. koordynowania i monitorowania przedsięwzięć w zakresie rozwoju obszaru nowego centrum miasta Tychy i jego projektant, pełnomocnik prezydenta ds. koordynowania i rozwoju przestrzeni publicznej dla ruchu pieszego w mieście Tychy (tzw. oficer pieszy), główny specjalista w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki Urzędu Miasta Tychy, doktorant w Katedrze Gospodarki Przestrzennej i Środowiskowej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, którego był jednym z 5% najlepszych absolwentów w 2014 roku, w latach 2015-2021 członek zarządu śląskiego oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich, poza pracą projektową jest doświadczonym praktykiem GIS, partycypacji społecznej i działań rewitalizacyjnych, www.linktr.ee/urbanomista. Koordynuje w programie ,,Plan Działań dla Miast. Modelowa lokalność'' realizacją projektu miasta Tychy - „Masterplan dla nowego centrum miasta Tychy – model strategicznego działania na rzecz zrównoważonego zagospodarowania miasta”

Maciej Strzelecki

Maciej Strzelecki

Magister inżynier ochrony środowiska oraz technik weterynarii. Od 2013 roku związany z samorządem gminnym. Początkowo pracując w Urzędzie Miasta i Gminy Gołańcz od 2016 roku z Urzędem Miejskim w Wągrowcu. Zajmuje się szeroko pojętą ochroną środowiska, ochroną zwierząt oraz terenami zieleni miejskiej. W obecnej pracy piastuje stanowisko kierownika wydziału ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Koordynuje w programie ,,Plan Działań dla Miast. Modelowa lokalność'' realizacją projektu Miasta Wągrowiec pod nazwą "Poczytelnia".

Monika Zielińska

Monika Zielińska

Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na kierunku architektura krajobrazu. Obecnie pracuje na stanowisku ogrodniczki miejskiej Mikołowa. Zajmuje się projektowaniem nasadzeń na terenie miasta oraz czuwa nad realizacją zadań związanych z zielenią. 

Rośliny są jej pasją, pracą i hobby. W swojej pracy stara się o budowanie świadomości społecznej, iż zieleń w mieście jest wspólnym dobrem mieszkańców, które można razem tworzyć i pielęgnować. W programie ,,Plan Działań dla Miast. Modelowa lokalność'' koordynuje realizacją projektu Gminy Mikołów pn. "Zagospodarowanie terenu podwórka kamienicy przy ul. Jana Pawła 4 w Mikołowie (dziedziniec centrum aktywności społecznej)". 

Mirosław Rzeszutek

Mirosław Rzeszutek

Główny Specjalista w Zarządzie Transportu Miejskiego w Rzeszowie (jednostka organizacyjna Miasta Rzeszowa). Absolwent Inżynierii Środowiska na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej. Ukończył studia podyplomowe w zakresie Termomodernizacji i odnawialnych źródeł energii. Pracę zawodową rozpoczął w Stowarzyszeniu na rzecz Innowacyjności i Transferu Technologii ”HORYZONTY”, kolejnym szczeblem jego kariery zawodowej był Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, a obecnie, od sierpnia 2013 roku pracuje w Zarządzie Transportu Miejskiego Rzeszowie. W programie ,,Plan Działań dla Miast. Modelowa lokalność'' koordynuje realizacją projektu Miasta Rzeszowa pn. "Gmina Miasto Rzeszów – Partycypacja Społeczna i Dobre Praktyki Realizujące Cele Agendy 2030 w Zakresie Transportu Publicznego" w zakresie związanym z Celem 11 Zrównoważone miasta i społeczności.

Do góry