Lokalni koordynatorzy - Mniej nierówności

Barbara Błachut

Barbara Błachut

Absolwentka Wydziału Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz studiów podyplomowych z Europeistyki na Uniwersytecie Rzeszowskim. Przez ponad 20 lat pracowała w Urzędzie Statystycznym w Rzeszowie, zajmując się głównie przygotowywaniem analiz, informacji oraz opracowań statystycznych dotyczących regionu, jak też wielowymiarową analizą i modelowaniem danych. Kierowała Podkarpackim Ośrodkiem Badań Regionalnych. Była ekspertem w wielu projektach badawczych, związanych z rynkiem pracy, efektywnością energetyczną oraz rozwojem społeczno-gospodarczym. Obecnie kieruje Referatem Promocji, Rozwoju i Polityki Społeczno-Gospodarczej w Urzędzie Miejskim w Boguchwale, gdzie koordynuje działaniami dotyczącymi planowanych i realizowanych przedsięwzięć Gminy, finansowanymi z zewnętrznych środków, a także promocją i rozwojem Gminy. Jest współautorką kilkudziesięciu publikacji i opracowań z zakresu rozwoju społeczno-gospodarczego regionów, rynku pracy czy porównań międzynarodowych. Koordynuje w programie ,,Plan Działań dla Miast. Modelowa lokalność'' realizacją projektu Miasta Boguchwała - „W stronę spójności i skuteczności działań w zakresie rozwoju zrównoważonego i inteligentnego miasta”.

Andrzej Lemieszonek

Andrzej Lemieszonek

Absolwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych Akademia Rozwoju Regionalnego. Były pracownik Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Obecnie zatrudniony w Urzędzie Miasta Ełku na stanowisku starszego inspektora ds. planowania strategicznego i analiz, członek miejskiego zespołu ds. rewitalizacji. Zajmuje się tworzeniem strategii rozwoju, programów rewitalizacji, raportów o stanie miasta, analiz społeczno-gospodarczych. Koordynator projektów dofinansowanych z funduszy UE. W dorobku zawodowym ma również programowanie instrumentu ZIT dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ełku i kierowanie Biurem Związku ZIT MOF Ełk, aktualnie członek Komitetu Sterującego Związku ZIT. Koordynuje w programie ,,Plan Działań dla Miast. Modelowa lokalność'' realizacją projektu Miasta Ełk - „Nowe perspektywy – czas na zmiany”

Anna Olkowska-Jacyno

Anna Olkowska-Jacyno

Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego i studiów podyplomowych na wydziale Prawa i Administracji  w zakresie: „ Przygotowanie kandydatów na urzędników w instytucjach europejskich” oraz Zarządzanie Zasobami Ludzkimi na Politechnice Gdańskiej. Ukończyła także studia podyplomowe z zakresu „Organizacja i finansowanie rewitalizacji miast” w Szkole Głównej Handlowej. Od wielu lat zaangażowana w obszar polityki społecznej i realizację  projektów z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej, dostępności i współpracy z mieszkańcami. Obecnie pracuje w Urzędzie Miasta Malborka i koordynuje proces rewitalizacji miasta oraz ewaluację i monitoring. Jest również koordynatorem ds. dostępności i ogromną orędowniczką miast otwartych, niewykluczających, dostępnych dla osób ze zróżnicowanymi potrzebami. W programie „Plan Działań dla Miast. Modelowa Lokalność”  koordynuje realizacje projektu Miasta Malborka pn: „ Zmieniaj siebie i otoczenie- działania wspierające włączenie społeczne, integrację i wzrost poczucia tożsamości wśród mieszkańców Malborka na obszarze rewitalizacji”.

Piotr Bis

Piotr Bis

Pracuje od 2017 r w Zarządzie Budynków Komunalnych i Zieleni Miejskiej w Nisku, od 2020 r na stanowisku Specjalista ds. technicznych i BHP, koordynuje w programie ,,Plan Działań dla Miast. Modelowa lokalność'' realizacją projektu Miasta Niska pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Nisko - "Skwer przy ul Wolności , miejsce spotkań i wypoczynku mieszkańców Niska”.

Do góry