Projekty zgłoszone do programu

Wszystkie działania projektowe mają na celu doskonalenie już wypracowanych rozwiązań (osiągnięć) miast w ramach konkretnego Celu Zrównoważonego Rozwoju. Z uwagi na tematykę programu odnoszącą się do 17 Celów, zakres projektów jest bardzo szeroki. Działania projektowe obejmują przedsięwzięcia, programy, projekty i inicjatywy podejmowane na rzecz każdego z nich, w tym: redukcji ubóstwa w jego wszystkich postaciach, zapewnienia dostępu do edukacji, pracy, kariery zawodowej, poprawy dostępu do żywności i czystej wody, wyrównywania szans, wspierania praw człowieka, pokoju i stabilności, ochrony środowiska naturalnego, łagodzenia zmian klimatycznych czy zwiększania dostępności zrównoważonych źródeł energii. Założeniem programowym był otwarty katalog zgłaszanych projektów. Poniżej przedstawiono ramowy wykaz Celów Zrównoważonego Rozwoju wprowadzonych przez Agendę 2030, określający zakres tematyczny projektów zakwalifikowanych do programu (pełny tekst Agendy).

CEL 1 Koniec z ubóstwem
Wyeliminować ubóstwo we wszystkich jego formach
CEL 2 Zero głodu
Wyeliminować głód, osiągnąć bezpieczeństwo żywnościowe i lepsze odżywianie oraz promować zrównoważone rolnictwo
CEL 3 Dobre zdrowie i jakość życia
Zapewnić wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowe życie oraz promować dobrobyt
CEL 4 Dobra jakość edukacji
Zapewnić wszystkim edukację wysokiej jakości oraz promować uczenie się przez całe życie
CEL 5 Równość płci
Osiągnąć równość płci oraz wzmocnić pozycję kobiet i dziewcząt
CEL 6 Czysta woda i warunki sanitarne
Zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wody i warunków sanitarnych poprzez zrównoważoną gospodarkę zasobami wodnymi
CEL 7 Czysta i dostępna energia
Zapewnić wszystkim dostęp do stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii po przystępnej cenie
CEL 8 Wzrost gospodarczy i dobra praca
Promować stabilny, zrównoważony i inkluzywny wzrost gospodarczy, pełne i produktywne zatrudnienie oraz godną pracę dla wszystkich ludzi
CEL 9 Innowacyjność, przemysł, infrastruktura
Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność
CEL 10 Mniej nierówności
Zmniejszyć nierówności w krajach i między krajami
CEL 11 Zrównoważone miasta i społeczność
Uczynić miasta i osiedla ludzkie bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu
CEL 12 Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
Zapewnić wzorce zrównoważonej konsumpcji i produkcji
CEL 13 Działania w dziedzinie klimatu
Podjąć pilne działania w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom
CEL 14 Życie pod wodą
Chronić oceany, morza i zasoby morskie oraz wykorzystywać je w sposób zrównoważony
CEL 15 Życie na lądzie
Chronić, przywrócić oraz promować zrównoważone użytkowanie ekosystemów lądowych, zrównoważone gospodarowanie lasami, zwalczać pustynnienie, powstrzymywać i odwracać proces degradacji gleby oraz powstrzymać utratę różnorodności biologicznej
CEL 16 Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje
Promować pokojowe i inkluzywne społeczeństwa, zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wymiaru sprawiedliwości oraz budować na wszystkich szczeblach skuteczne i odpowiedzialne instytucje sprzyjające włączeniu społecznemu
CEL 17 Partnerstwo na rzecz celów
Wzmocnić środki wdrażania i ożywić globalne partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju
Do góry