Lokalni koordynatorzy - Działania w dziedzinie klimatu

Marzena Dyc-Rewers

Marzena Dyc-Rewers

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydziału Prawa i Administracji oraz Studium Podyplomowych Zarządzania Zasobami Środowiska na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, oraz Prawa Ochrony Środowiska na Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych w Poznaniu. Specjalizuje się w zagadnieniach ochrony środowiska, ochrony powietrza, gospodarki odpadami komunalnymi oraz edukacji ekologicznej. Inicjatorka wielu projektów ekologicznych (kampanii edukacyjnych,  konkursów i olimpiad ekologicznych, warsztatów dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych w zakresie prawidłowej segregacji odpadów oraz czystego powietrza, proponowania pomników przyrody, pikników ekologicznych, akcji sprzątania świata, akcji niesienia pomocy bezdomnym zwierzętom). Uczestnik projektu Zielony Lider Fundacji Sendzimira. Miłośniczka Shinrin Yoku i łąk kwietnych. Długoletni pracownik samorządowy, pracuje na stanowisku Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gnieźnie. Koordynuje w programie ,,Plan Działań dla Miast. Modelowa lokalność'' realizacją projektu Miasta Gniezna „Zielone rondo – zagospodarowanie ronda im. Polskiego Czerwonego Krzyża”.

Tomasz Tosza

Tomasz Tosza

Zastępca dyrektora zarządu dróg w Jaworznie, politolog o specjalności samorządowej, reporter Gazety Wyborczej, felietonista, wykładowca bezpieczeństwa ruchu drogowego. W lutym 2007 roku był uczestnikiem obozu ekologów nad doliną Rospudy, który to  protest ocalił rzekę. W Urzędzie Miejskim w Jaworznie zajmował się unijnymi projektami, w tym tworzeniem przestrzeni publicznych i parków. Obecnie kieruje projektem zielonych polityk miejskich Jaworzna. Koordynuje w programie „Plan Działań dla Miast. Modelowa lokalność” realizacją projektu Miasta Jaworzna - „Zielone polityki miejskie i koncepcje zagospodarowania przestrzeni w mieście – ZIELENIOZA Jaworzno”.

Magdalena Krzysik

Magdalena Krzysik

Magister inżynier ochrony środowiska, absolwentka Politechniki Wrocławskiej. Ponad 20-letnia kariera zawodowa związana z pracą w samorządzie, aktualnie Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska w Departamencie Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Jelenia Góra. Otwarta na współpracę z podmiotami skoncentrowanymi na szeroko rozumianej ochronie środowiska. Dzięki osobistemu zaangażowaniu w tematy dotyczące poprawy jakości powietrza atmosferycznego i walki z tzw. niską emisją, Miasto Jelenia Góra jako drugie na Dolnym Śląsku wykonało pełną inwentaryzację systemów grzewczych i nieprzetrwanie od 2017 roku bada próbki popiołu pobranego z palenisk. Nadzoruje m.in. program dotacji dla mieszkańców trwale likwidujących ogrzewanie oparte na kotłach stałopalnych oraz skuteczne pozyskiwanie na ten cel środków zewnętrznych. W programie ,,Plan Działań dla Miast. Modelowa lokalność'' koordynuje realizację projektu Miasta Jelenia Góra pn.: „Zmieniaj swój świat od najmłodszych lat – zapewnij sobie przyszłość czystą, zdrową i bezpieczną”. 


Aleksandra Jankowska

Aleksandra Jankowska

Aleksandra Jankowska koordynuje w programie ,,Plan Działań dla Miast. Modelowa lokalność'' realizacją projektu Gminy Łomianki pn. "Kampania edukacyjno-informacyjna dotycząca rewitalizacji Strugi Dziekanowskiej w Gminie Łomianki w celu zwiększenia adaptacyjności gminy na zmiany klimatu". Jest Kierownikiem Referatu Funduszy Zewnętrznych i Działalności Gospodarczej w Urzędzie Miejskim w Łomiankach. Prowadzi pracami międzywydziałowego zespołu zadaniowego powołanego do realizacji inwestycji z zakresu małej retencji, zielono-niebieskiej infrastruktury i rewitalizacji Strugi Dziekanowskiej na terenie Gminy Łomianki. Koordynator prac nad Miejskim Planem Adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Łomianki uchwalonym 28/04/2022 jako jeden z pierwszych tego typu dokumentów strategiczny w gminie niezobligowanej do jego posiadania. Jest członkiem rady programowej dla absolwentów programu Zielony Lider Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Fundacji Sendzimira. Uczestnik wielu panelów i seminariów eksperckich z zakresu miejskich ekosystemów dolin rzecznych. Skutecznie pozyskuje zewnętrzne środki finansowe na zadania z zakresu błęktino-zielonej infrastruktury w gminie oraz projekty edukacji ekologicznej mieszkańców. 

Karolina Włodarczak

Karolina Włodarczak

Absolwentka kierunku Ochrona Środowiska na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Pracowała m.in. w Instytucie Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN. Jest inspektorem w Zespole Zieleni, Oczyszczania i Urządzeń Komunalnych Pionu Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Śremie, gdzie zajmuje się m.in. tworzeniem, utrzymaniem i rewitalizacją terenów zieleni publicznej, prowadzi postępowania w sprawach o zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów. Miłośniczka ogrodów, turystyki pieszej i dobrej książki.  

Koordynuje w programie ,,Plan Działań dla Miast. Modelowa lokalność'' realizacją projektu miasta Śrem: „Wykonanie nasadzeń roślin wieloletnich przy ul. ks. J Popiełuszki oraz przy ul. A. Mickiewicza w Śremie”. 


Anna Koronowska – Skrzypczak

Anna Koronowska – Skrzypczak

Inspektor Zespołu Zieleni, Oczyszczania i Urządzeń Komunalnych Pionu Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Śremie.  Zakres realizowanych zadań to m.in. organizacja i nadzór nad sprawami związanymi z zagospodarowaniem i utrzymaniem terenów zieleni gminnej oraz czystości i porządku na terenie gminy. Nadto z ramienia Urzędu zajmuje się problematyką ochrony zwierząt oraz nadzoruje Międzygminne Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Gaju. Realizuje inwestycje i projekty związane z zagospodarowaniem i rewitalizacją terenów gminnych. Prywatnie interesuje się architekturą krajobrazu i ochroną zwierząt. Koordynuje w programie ,,Plan Działań dla Miast. Modelowa lokalność'' realizacją projektu miasta Śrem: „Wykonanie nasadzeń roślin wieloletnich przy ul. ks. J Popiełuszki oraz przy ul. A. Mickiewicza w Śremie”. 

Magdalena Borowiec-Różycka

Magdalena Borowiec-Różycka

Architekt krajobrazu, Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni a także absolwentka studiów podyplomowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z zakresu Designu Miejskiego. Wieloletni pracownik Urzędu Miasta Świdnik prowadzący zadania związane z planowaniem i utrzymaniem terenów zieleni, małą architekturą, ochroną przyrody, ochroną środowiska, ekologią oraz uchwałą krajobrazową. Miłośnik przyrody. Autorka i pomysłodawczyni wielu działań proekologicznych w mieście, współpracowała przy licznych projektach z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury oraz aranżacjach publicznych terenów zieleni. Obecnie kierownik Referatu Ekologii i Zieleni Urzędu Miasta Świdnik. Koordynuje w programie „Plan Działań dla Miast. Modelowa lokalność” z projektem „Strefa cienia z miejscem do piknikowania”. 

Łukasz Szeląg

Łukasz Szeląg

Z wykształcenia ekonomista, entuzjasta kolejnictwa i nowych technologii. Realizował projekty szkoleniowe oraz tworzące przedsiębiorczość w Polsce. W URSUS BUS SA odpowiadał za promocję "autobusów". Obecnie doradza samorządom i przedsiębiorstwom.  Organizator konferencji m.in.:  na rzecz budowy drogi ekspresowej s 10 w Wałczu i zarządzania energią poprzez klastry. Uczestniczy w pracach zespołów ministerialnych ds. wodoru i offshore na Bałtyku.   Studiował m.in. zarządzanie miastami w ramach projektu Instytut Mieszkalnictwa w Rotterdamie. Był uczestnikiem szkoleń w zakresie ekologicznego zarządzania firmami i rozwoju turystyki.   Współzałożyciel startupu przetwarzającego bioodpady na energię (w tym wodór) "Polska Grupa Wodorowa" w Gnieźnie. Jest rzecznikiem prasowym Wodociągów Zachodniopomorskich w Goleniowie (przedsiębiorstwo zaopatruje 29 gmin w wodę). Jest członkiem Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Szczecinie. Koordynuje w programie ,,Plan Działań dla Miast. Modelowa lokalność'' realizacją projektu miasta Wałcz (Cel 11) - „Ograniczanie emisji szkodliwych substancji w ramach gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Wałcz oraz elementy zrównoważonej mobilności miejskiej” oraz miasta Chojna (Cel 13) - „Piątka od Miasta” na zadania związane z wymianą ogrzewania węglowego na proekologiczne”.

Arkadiusz Rojewski

Arkadiusz Rojewski

Kieruje Biurem Polityki Gospodarczej w Urzędzie Miejskim w Głogowie. Koordynator regionalnego oddziału Instytutu Strategie 2050 w województwie dolnośląskim. Interesuje się geopolityką oraz rozwojem kolei jako przyjaznego dla środowiska środku transportu w celu osiągnięcia neutralności klimatycznej. Koordynuje w programie ,,Plan Działań dla Miast. Modelowa lokalność'' realizacją projektu miasta Głogów - „Poprawa jakości powietrza w Głogowie poprzez zmniejszenie zanieczyszczeń z emisji liniowej (komunikacyjnej)”.

Marcin Link

Marcin Link

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Posiada solidne przygotowanie teoretyczne zdobyte podczas studiów oraz praktyczną wiedzę z zakresu prawa: cywilnego, gospodarczego, zamówień publicznych i ochrony konsumentów zdobytą podczas wykonywania obowiązków na stanowisku Asystenta Sędziego, Powiatowego Rzecznika Konsumentów, inspektora w Biurze Kontroli Wewnętrznej oraz Biurze Polityki Gospodarczej. Koordynuje w programie ,,Plan Działań dla Miast. Modelowa lokalność'' realizacją projektu miasta Głogów - „Poprawa jakości powietrza w Głogowie poprzez zmniejszenie zanieczyszczeń z emisji liniowej (komunikacyjnej)”.

Agnieszka Mączka

Agnieszka Mączka

Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli na kierunku ekonomicznym o specjalności informatyka w zarządzaniu (Mgr). Uzyskała również II stopień samodzielnego księgowego-bilansisty, księgowość zaawansowana. Od 17 lat pracownik samorządowy w Urzędzie Miasta w Stalowej Woli. Obecnie Główny specjalista ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych w Wydziale Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych. W swojej pracy odpowiada za aplikowanie o dofinansowanie jak i realizację miejskich projektów współfinansowanych ze środków UE, BP oraz EOG m.in. „Ekomiasto Stalowa Wola – wymiana źródeł ciepła”, „Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego”, „Budowa Hospicjum wraz z Poradnią Medycyny Paliatywnej w Stalowej Woli”, „Rozbudowa infrastruktury oświatowej, szansą rozwoju młodych będących przyszłością Stalowej Woli”. Członek Klastra Lasowiackiego, który skupia regionalnych przedsiębiorców, instytucje, rękodzielników, środowisko naukowe i artystyczne, a także samorządy planujące swą obecną, bądź przyszłą działalność oprzeć na dziedzictwie kulturowym. Koordynuje w programie „Plan Działań dla Miast. Modelowa lokalność” realizację projektu Miasta Stalowa Wola pn.: ZIELONE EKO-MIASTO STALOWA WOLA”.

Do góry